سوابق پژوهشی

مکاناستاد راهنماموضوعسال
دانشگاه علم و صنعت ایران-غشاهای مایع یونی1393
دانشگاه علم و صنعت ایرانسید حسن هاشم آبادیروش های اندازه گیری جریان و کالیبراسیون(پایان نامه کارشناسی)1393
دانشگاه علم و صنعت ایراناحمد رهبرمدل سازی جذب فلزات سنگین روی خاکستر1393
دانشگاه علم و صنعت ایرانسوسن روشن ضمیربررسی غشاهای تبادل آنیون برای پیل های سوختی الکلی غیر فعال1394
دانشگاه علم و صنعت ایران-بررسی غشاهای تبادل پروتون سرامیکی با رویکرد تولید هیدروژن1395
دانشگاه علم و صنعت ایران-شبیه سازی فرایند جداسازی اتانول/ایزوپروپانول به وسیله تقطیر استخراجی1395
دانشگاه علم و صنعت ایرانسوسن روشن ضمیربررسی آزمایشگاهی حذف ترکیبات گوگرد آلی از سوخت مدل به روش الکتروشیمیایی(پایان نامه ارشد)هم اکنون