سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

1395


کارشناسی

مهندسی شیمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

1393


دبیرستان

ریاضی فیزیک

نمونه 19 خیامی

1389