سوابق آموزشی

نام دورهمدت دورهزمانمکان
PFD & P&ID8 ساعت1397
مستند سازی8 ساعت1397
ایمنی و بهداشت صنعتی(HSE)8 ساعت1397
گزارش نویسی فنی8 ساعت1397